MENU PRANZOPortate disponibili solo a pranzo

gazpacho | riso nero | caprino

8,50 €

[c]

salmone | zucchine | ponzu

12,50 €

[b, f, n]

nido lunch menu
Menu completo
20 €

SCARICA IL MENU

LEGENDA INTOLLERANZE

SCARICA LA CARTA DEI VINI

gazpacho | riso nero | caprino

8,50 €

salmone | zucchine | ponzu

12,50 €